SOLUSI HUKUM ISLAM HASIL MUKTAMAR DAN MUNAS NU

. . Tidak ada komentar:
SOLUSI  HUKUM  ISLAM  HASIL MUKTAMAR  DAN  MUNAS NU
DALAM  KITAB  MASALAH  KEAGAMAAN / AHKAMUL  FUQOHA’
K.H.A.AZIZ MASYHURI  pengantar  DR.KH  SAHAL MAHFUDZ
( 1 )
NOMER  MASA’IL  ZAKAT 

    5-  S.  Bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian masjid , madrasah , asrama pondok ?
          J.  Tidak boleh . Adapun kutipan dari Imam Qoffal yang mengatakan boleh sebab termasuk sabilillah        .              adalah dlo’if . Keterangan kitab Rohmatul Ummah dan Tafsir Munir Juz 1. (Masalah agama hal. 6).

   35-  S.  Bolehkah orang yang mencari dana untuk pembangunan masjid atau madrasah memungut bantuan  
                Tersebut untuk dirinya sendiri ?
           J.  Boleh , asalkan tidak melebihi dari upah sepantasnya. Keterangan kitab Tuhfah Juz 4 (M.A. hal.26).

   61-  S.  Bolehkah mengeluarkan zakat penghasilan tanah dengan uang seharga penghasilan tersebut ?
           J.  Tidak boleh dan tidak cukup sebagai zakat. Keterangan kitab I’anatut Tholibin Juz 2 (M.A. hal. 45).

   62-  S.  Orang yang memiliki uang logam lebih dari nishob , apakah wajib mengeluarkan zakatnya ?
           J.   Tidak wajib kecuali uang tersebut diperdagangkan. Keterangan kitab Syamsul Isyroq (M.A. hal 45).

   63-  S.  Seorang menyewa tanah , kemudian tanah itu disewakan orang lain dengan mendapat keuntungan.   
                Sebelum ia sewakan tanah tersebut ia tanami dan hasilnya mencapai 1 nishob. Apakah ia wajib
                Mengeluarkan zakat perdagangan + zakat hasil bumi tersebut ?
           J.  Wajib mengeluarkan zakat perdagangan apabila telah sampai masanya satu tahun + wajib zakat hasil
                Tanah sebab sudah 1 nishob. Keterangan kitab Asnal Matholib Juz 1 ( M.A. hal. 46 ).

   64-  S.  Apakah KETAN  itu termasuk hasil bumu yang wajib dizakati ?
           J.  Ketan wajib dizakati sebab dapat digunakan makanan pokok. Keterangan kitab Syarah Safinatun
                Najah. ( M.A. hal. 46 ).

   65-  S.  Bolehkah uang kertas digunakan untuk zakatnya uang kertas ?
           J.  Tidak boleh. Keterangan kitab Mauhibah dzil Fadl bab zakat. ( M.A. hal. 46 ).

  131-  S.  Bolehkah memberikan zakat perdagangan koprasi kepada salah satu anggauta koprasi tersebut ? 
            J.  Boleh jika anggauta tersebut termasu ashnaf delapan. Keterangan kitab Fatawi Kubro Juz 2
                 ( M.A. hal. 93 ).

  137-  S.  Bagaimana zakat seorang yang memelihara ikan di tambak yang dipanen 2 kali dalam setahun ?
            J.  Zakatnya dibayar pada akhir tahun terhitung mulai membeli bibit. Keterangan kitab Jamal Fathul
                 Wahab Juz 2  ( M.A. hal.98 ).

  140-  S.  Apakah kewajiban zakat orang yang memiliki uang simpanan sampai 1 nishob itu hanya pada                   .               tahun pertama ataukah setiap tahun hingga uang tersebut kurang dari 1 nishob ?
            J.  Kewajiban zakat orang yang memiliki uang simpanan sampai 1 nishob tersebut adalah setiap tahun
                 hingga uang tersebut kurang dari 1 nishob. Keterangan kitabBajuri Fathul Qorib Juz 1 dan kitab
                 Bujairimi Iqna’ bab zakat. ( M.A. hal. 101 ). 

  175-  S.  Apakah orang yang telah mengeluarkan zakat boleh mengambil zakat dari amil dengan atas nama
                 Ghorimiin ?
            J.  Boleh. Keterangan kitab I’anatut Tholibin ( M.A. hal. 126 ).

  176-  S.  Seorang yang dalam kota memberikan zakat kepada orang di luar kota apakah termasuk memindah
                 Zakat ?  Orang yang dalam bepergian ketepatan malam hari Raya lalu memberikan zakat fitrah
                 kepada orang di tempat tersebut apakah termasuk memindah Zakat ?  Bagaimana hukumnya ?
            J.  Kedua orang tersebut termasuk memindah zakat. Hukum memindah zakat tudak sah menurut jmhur
                 Tetapi ada yang memperbolehkan yaitu Ibnu Ujail dan Ibnu Sholah juga Imam Ruyani dan Ibnu
                  Atiq. Keterangan kitab Baghyatul Mustarsyidin  ( M.A. hal. 126 ).

  244-  S.  Apaka boleh memberikan zakat pada yatim piatu ?
            J.  Boleh ( sah ) apabila mereka termasuk ashnaf delapan. Ini menurut pendapat ashoh. Maka zakat
                 Zakat tersebut diberikan amanat kepada orang yang memeliharanya. Keterangan kitab Kifayatul
                 Akhyar Juz 1  ( M.A. hal. 175 ).


( 2 )

  245-  S.  Apaka Amil zakat diperbolehkan menjual zakat fitrah kemudian uang harganya diberikan kepada
                 Yang berhak ?
            J.  Tidak boleh kecuali dalam keadaan terpaksa seperti mengkhawatirkan busuknya makanan sebab
                 Jauhnya tempat mustahiqqiin. Keterangan kitab Anwar Juz 1 ( M.A. hal.175 )

  246-  S.  Apa perbedaan antara Balad Jum’ah  dan Balad Zakat ?
            J.  Tidak ada perbedaan. Balad adalah tempat yang berada pada lingkungan perumahan sekira tidak
                 Diperbolehkan qoshor. Keterangan kitab Syarqowi Tahrir  dan kitab Anwar.  ( M.A. hal. 176 ).

  247-  S.  Termasuk urusan yang terang , Imam Ibnu Ujail berpendapat Boleh memberikan zakat fitrah        
                 kepada satu orang, apakah tidak bertentangan dengan Al Qur’an yang menyebutkan 8 ashnaf ?
            J.  Itu tidak bertentangan sebab kata Al Fuqoro’ itu adalah isim jinis jadi termasuk satu orang faqir
                 Juga masuk dalam kata gori Al Fuqoro’. Keterangan kitab Mizan Sya’roni ( M.A. hal. 176 ).

  293-  S.  Bolehkah menunda pembagian zakat untuk dibagikan pada musim paceklik ?
            J.  Haram. Keterangan kitab I’anatut Tholibin Juz 2 ( M.A. hal. 223 )

  335-  S.  Bagaimana kedudukan atau states hukum syar’i  lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah
                daerah dihubungkan dengan ketentua fiqih tentang amil zakat ?
            J.  Lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah adalah sah. Keterangan kitab Mauhibah Juz 4
                 Kitab I’anah , Minhajul Qowim , Ahkamul Fuqoha’ Juz 3 ( M.A. hal. 291 )

  336-  S.  Bagaimana hukum memberikan zakat kepada masjid, madrasah, pondok pesantren ?
            J.  1. Tidak boleh ( keputusan muktamar ) , 2. Boleh menurut Tafsir Munir Juz 1 dikuatkan oleh fatwa
                 Syekh Ali Al Maliki dalam kitabnya Qurrotul ain 73 , juga Imam Ahmad dan Ishaq. Keterangan
                 Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal. 106 , Tafsir Munir Juz 1 hal. 344 ( M.A. hal. 293 ).

  337-  S.  Apaka wajib zakat para penanam tanaman yang bukan tanaman zakawi seperti tebu, cengkeh ?
            J.  Wajib apabila untuk perdagangan yakni dikelola untuk diambil labanya. Keterangan kitab Busyro
                 Al Karim Juz 2 hal.50 , Al Hawasyi al Madaniyah Juz 2 hal.95  ( M.A. hal. 294 )

  338-  S.  Apakah wajib zakat usaha perniagaan mutakhir seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya ?
            J.  Wajib zakat sebab mengandung pengertian tijaroh. Keterangan kitab Kifayatul Akhyar Juz 1 hal.                
                 178 , At Tuhfah Juz 3 hal. 394 , Al Majmu’  Juz 4  hal. 49 , Aol Bughyah. (M.A. hal. 295 ). 

  339-  S.  Bagaimana yang berlaku secara umum dengan digantikannya uang emas/perak oleh uang kertas,
                 Cek, obligasi, saham perusahaan apakah wajib zakat ?
            J.  Wajib zakat apabila telah mencapai seharga emas 1 nishob dan telah berjalan 1 tahun. Keterangan
                 Kitab Ahkamul Fuqoha’ Juz 1 hal. 57 ,  Al Mauhibah Juz 4 , Al Fiqhu al madzahibil arba’ah Juz 1 
                 hal. 605. ( M.A. hal. 296 ).

  354-  S.  Bagaimana panitia zakat yang dibentuk oleh kelurahan , dapatkah disebut amil yang berhak
                 menerima zakat ?
            J.  Dapat disebut amil zakat apabila telah memenuhi persyaratan , antara lain diangkat langsung dari
                 Imam ( pemerintah pusat ). Keterangan kitab Al Bajuri Juz 1 hal. 290  ( M.A. hal. 313 ).

  356-  S.  Bolehkah sebagian zakat ditashorrufkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jembatan ?
            J.  Tidak boleh ,  namun ada qoul yang memperbolehkan dikutip oleh Imam Qoffal . Keterangan kitab
                 Tafsir Khozin Juz 3 ha. 92. ( M.A. hal. 314 ).

  357-  S.  Dapatkan sebagian zakat digunakan modal usaha oleh panitia atau badan-badan sosial lainnya ?
            J.  Tidak boleh. Keterangan kitab Al Muhadzdzab Juz 1 ha. 169 ( M.A. hal. 314 )

  358-  S.  Bolehkah Panitia menjual zakat fitrah dan digunakan menurut kebijaksanaan panitia ?
            J.  Tidak boleh. Keterangan kitab Al Bajuri Juz 1 hal. 293  ( M.A. hal. 314 ).

  394-  S.  Bagaimana hukum mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi agar kehidupan
                 Ekonomi mustahiqqin meningkat ?
            J.  Boleh apabila mustahiqqin mengizinkan. Keterangan kitab Majmu’ Syarah Muhadzdzab Juz 6 hal.
                 178  ( M.A. hal. 361 )
Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tentang Situs Ini

Situs web ini merupakan situs web resmi Pondok Pesantren Sunan Sendang - Roudhotuttullab - Sendang Duwur. Semua konten tulisan insyaAllah ditulis secara langsung oleh Romo Yai Salim Azhar, tanpa mengurangi dan menambahi redaksi apa pun.

Bagi alumni atau siapa saja yang bersimpati dan ingin berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pesantren, silakan hubungi langsung Romo K.H. Salim Azhar di bagian Kontak Kami.

Arsip Situs

Label

Total Tayangan Halaman